Rannsachadh digiteach air a' Ghàidhlig ~ Goireasan digiteach airson nan Gàidheal

Category: Uncategorised

“Magic Flight”: A Mi’kmaq Tale

There are 28 versions of Aarne–Thompson–Uther (ATU) Index tale type 313 at the School of Scottish Studies Archives, but this particular one stands out. It is a tale told by Isabel Morris Googoo from the Mi’kmaq (or Micmac) tribe in Whycocomagh, Nova Scotia, to folklorist Elsie Clews Parsons in 1923. It was originally published in the Journal of American Folklore in 1925, but the copy we have on file is from a 1986 edition of the Cape Breton Magazine, with added illustrations of Mi’kmaq petroglyphs from a publication by the Nova Scotia Museum. The article notes that “it is an example of elements of European stories and religion that have been worked into Micmac tradition.” In this part of Canada, this European influence would have come more specifically from Scottish and French settlers, although this tale type has variations that can be found across the globe. It even has ties to Ancient Greek mythology. In Scots, it is best known as Nicht, Nought, Nothing collected by Andrew Lang from “an aged old lady in Morayshire” (In Lang’s words). Unfortunately, the lady is not named as is too often the case with female narrators, and actually what makes the Mi’kmaq Magic Flight story so interesting is that it was told and collected by women, and they are specifically named. In the Journal of American Folklore article, we are even given the names of the source of the story: Googoo’s grandmother, Mary Doucet Newell. The collector, Elsie Clews Parsons, was one of the earliest figures for the feminist movement and was outspoken on the negative effects of gender role expectations, publishing works on the topic in the early 20th century.

An Irish version of the Magic Flight tale, also collected by a woman, can be read on the Duchas website here.

The Mi’kmaq Magic Flight tale from the Cape Breton Magazine is attached here in its entirety. Note the adverts, providing a wonderful glimpse into the social history of 1980’s Nova Scotia!

A Micmac Tale – Magic Flight

 

Bibliography:

Parsons, Elsie Clews. “Micmac Folklore.” The Journal of American Folklore 38, no. 147 (1925): 55–133. https://doi.org/10.2307/534961. *Warning: this article contains some offensive language*

Peverill, L.., Robertson, M.. Rock Drawings of the Micmac Indians. Petroglyphs. N.p.: n.p., 1973.

Cape Breton’s magazine. 1972. Wreck Cove, N.S.: R. Caplan (Edition no. 41, 1986).

Lang, Andrew. Custom and Myth. United States: Harper & brothers, 1893.

Decoding Hidden Heritages project update: 14.01.22

For an automatic translation into English, click here. For a version in Irish, click here.

15 Am Faoilleach 2022

Ùghdar: Dr Andrea Palandri, Rannsaiche Iar-Dhotaireil

Andrea Palandri

As t-samhradh 2021, fhuair Gaois maoineachadh fo sgeama AHRC-IRC gus pròiseact a thòiseachadh air a’ Phrìomh Chruinneachadh Làmh-sgrìobhainnean bho thasg-lann Coimisean Beul-aithris na h-Èireann (Cumann Béaloideasa Éireann, University College Dublin). Canar Decoding Hidden Heritages ris a’ phròiseact seo. Is e cuspair a’ bhlog seo an obair dhigiteachaidh a tha a’ dol air adhart mar phàirt den phròiseact air làmh-sgrìobhainnean a’ Phrìomh Chruinneachaidh.

Thathas a’ meas gu bheil timcheall air 700,000 duilleag làmh-sgrìobhainn anns a’ Phrìomh Chruinneachadh Làmh-sgrìobhainnean, ga fhàgail mar aon de na cruinneachaidhean as motha de stuth beul-aithris air taobh an iar na Roinn Eòrpa. Bhiodh seo air a bhith na dhùbhlan mòr airson digiteachadh mura biodh Transkribus air teicneòlas AI airson aithne làmh-sgrìobhaidh a leasachadh thar nam beagan bhliadhnaichean a dh’fhalbh. Tha Decoding Hidden Heritages gu mòr an urra air an teicneòlas seo agus leigidh e leis a’ phròiseact a innealan-aithne làmh-sgrìobhaidh fhèin a dhèanamh stèidhichte air sgrìobhadairean sònraichte sa chruinneachadh.

On a thòisich ar luchd-rannsachaidh a bhith ag obair leis a’ bhathar-bog Transkribus tràth san Dàmhair, tha sinn air trì innealan làmh-sgrìobhaidh aithnichte a dhèanamh a tha ag obair aig ìre mionaideachd nas àirde na 95%: aon airson Seosamh Ó Dálaigh, aon airson Seán Ó hEochaidh agus aon airson Liam Mac Coisdealbha, trì de an luchd-cruinneachaidh as dealasaiche a bha ag obair don Choimisean.

Figear 1 (Clí) Seosamh Ó Dálaigh a’ cruinneachadh beul-aithris bho Tomás Mac Gearailt (Paraiste Márthain, Corca Dhuibhne) agus (deas) làmh-sgrìobhainn a sgrìobh e bho chlàradh a rinn e de Tadhg Ó Guithín (Baile na hAbha, Dún Chaoin, Corca Dhuibhne) ga ath-sgrìobh ann an Transkribus.

Tha Transkribus feumail air tar-sgrìobhadh ceart a rèir duilleag na làmh-sgrìobhainne – a rèir làmh-sgrìobhadh agus dual-chainnt an neach-cruinneachaidh – gus an einnsean a thrèanadh. An dèidh a bhith ag aithneachadh timcheall air leth-cheud duilleag san dòigh seo, thrèan sinn modal làmh-sgrìobhaidh aig ìre gu math èifeachdach (90% +). Is e dòigh-obrach a’ phròiseict na dhèidh seo ath-sgrìobhadh a dhèanamh air àireamh mhòr de dhuilleagan gu fèin-ghluasadach agus luchd-taic rannsachaidh (Emma McGee, Kate Ní Ghallchóir agus Róisín Byrne) a chur gan ceartachadh mean air mhean. Na dhèidh sin, faodaidh sinn na modailean a dh’ath-thrèanadh air stòr-dàta nas fharsainge gus modalan cànain nas fheàrr (~ 95%) a fhaighinn. Tha toraidhean eadar-amail na h-obrach seo a’ toirt dòchas dhuinn gum bi e comasach don phròiseact ìre mionaideachd nas àirde a choileanadh anns na mìosan a tha romhainn, a leigeas leinn a bhith ag ath-sgrìobhadh gu fèin-ghluasadach mòran den Phrìomh Chruinneachadh Làmh-sgrìobhainnean cha mhòr thar oidhche.

Figear 2  An lúb ionnsachaidh de mhodalan cànain a chaidh a dhèanamh le Transkirbus gu ruige seo: Seán Ó Dálaigh (clí), Seán Ó hEochaidh (meadhan) agus Liam Mac Coisdealbha (deas).

Tha làmh-sgrìobhainnean a’ Phrìomh Chruinneachaidh am measg nan teacsaichean as motha anns a bheil lorg nan dual-chainntean ann an corpas litreachas Gaeilge an latha an-diugh. Is e dòigh-obrach agus dòighean deasachaidh Shéamuis Ó Duilearga fhèin a tha a’ nochdadh ann an Leabhar Sheáin Í Chonaill.  Bhrosnaich agus stèidhidh e Comann Beul-aithris na hÈireann ann an 1927 agus chan eil mìneachadh nas fheàrr air an dòigh-obrach seo na na faclan a sgrìobh Séamus Ó Duilearga fhèin ann an ro-ràdh an leabhair:

Ní raibh ionnam ach úirlis sgríte don tseanachaí: níor atharuíos siolla dá nduairt sé, ach gach aon ní a sgrí chô maith agus d’fhéadfainn é.

Cha robh annam ach inneal sgrìobhaidh dhan t-seanchaidh: cha do dh’atharraich mi lide dhe na thuirt e, ach sgrìobh e a h-uile rud cho math ’s a b’ urrainn dhomh.

(S. Ó Duilearga, Leabhar Sheáin Í Chonaill, xxiv)

Cha deach mòran leabhraichean fhoillseachadh ann an litreachas na Gaeilge bhon uairsin a dh’fhuirich cho dìleas ri dual-chainnt an neach-labhairt ’s a rinn Leabhar Sheáin Í Chonaill: tha cruthan dualchainnteach mar bheadh saé an àite bheadh sé (bhiodh e), no buaileav an àite buaileadh (chaidh a bhualadh) no fáilthiú an àite fáiltiú (fàilteachadh). Mar sin, tha cànan nan làmh-sgrìobhainnean anns a’ Phrìomh Chruinneachadh a’ taisbeanadh dual-chainnt, no eadhon ideo-chainnt, an luchd-fiosrachaidh gu làidir. Mar eisimpleir, bidh claonadh dual-chainnte, do raibh an àite go raibh (gun robh) ga ràdh; bha sin aig cuid de dhaoine à Corca Dhuibhne ann an Chonntaidh Chiarraí, m.e. anns na sgeulachdan a sgrìobh Seosamh Ó Dálaigh bho Thadhg Ó Guithín (Baile na hAbha, Dún Chaoin).

Figear 3 Thug Diarmuid Ó Sé iomradh air an iongantas dualchaint seo ann an Gaeilge Chorca Dhuibhne (§619)

Tha làmh-sgrìobhainnean a’ chruinneachaidh seo car neònach air sàillibh nan cruthan beaga dual-chainnteach a chlàraich an luchd-cruinneachaidh fhad ’s a bha iad gan ath-sgrìobhadh. Is ann air sgàth an iomadachd cànain seo anns a’ chorpas nach eil am pròiseact ag amas air aon mhodail mòr a chruthachadh gus an Cruinneachaidh ath-sgrìobhadh air fad. A bharrachd air sin, chan e a-mhàin gu bheil sinn a’ dèiligeadh ri diofar dhual-chainntean ach tha sinn cuideachd a’ dèiligeadh ri diofar luchd-cruinneachaidh aig nach robh làmh-sgrìobhadh is litreachadh dhual-chainntean co-ionnan. Tha na duilgheadasan seo a’ fàgail gu bheil an corpas Gaeilge seo gu math measgaichte. Feumar dèiligeadh ris le cùram agus le taic bho leabhraichean dhual-chànanachais a bhios a’ toirt cunntas air na puingean beaga cànain a gheibhear ann.

Figear 4 Làmh-sgrìobhadh Sheosaimh Uí Dhálaigh

 

Figear 5 Làmh-sgrìobhadh Sheáin Uí Eochaidh

 

Figear 6 Làmh-sgrìobhadh Liam Mhic Choisdealbha

Agallamh le Roibeart MacThòmais / An interview with Robert Thomas

Anns an t-sreath seo, tha sinn a’ toirt sùil air laoich a rinn adhartas cudromach ann an teicneolas nan cànanan Gàidhealach. Airson a’ cheathramh agallaimh, cluinnidh sinn bho Roibeart MacThòmais. Coltach ri Lucy Evans, the Rob air ùr thighinn gu saoghal na Gàidhlig. Chaidh fhastadh airson còig mìosan ann an 2021 mar phàirt de phròiseact a mhaoinich Data-Driven Innovations (DDI), far a robh an sgioba a’ cruthachadh teicneolas aithneachadh labhairt airson na Gàidhlig. Dh’obraich Rob  air inneal coimpiutaireachd ùr-nòsach eile, An Gocair.

Nuair a bhios tu a’ feuchainn ri teicneòlas cànain a chruthachadh airson mhion-chànain, ’s e an trioblaid as bunasaiche ach dìth dàta. Chan eil an suidheachadh a thaobh na Gàidhlig buileach cho truagh ri cuid a mhion-chànanan eile, ach tha deagh chuid dhen dàta seann-fhasanta a thaobh dhòighean-sgrìobhaidh. Tha sin a’ fàgail nach gabh e cleachdadh gus modailean Artificial Intelligence a thrèanadh gun a bhith a’ cosg airgead mòr air ath-litreachadh.

Bidh An Gocair ag ath-litreachadh theacsaichean gu fèin-obrachail – tha e glè choltach ri dearbhadair-litrichidh. Chan eil ann ach ro-shamhla (prototype) an-dràsta agus tha sinn a’ sireadh taic a bharrachd airson a leasachadh. Aon uair ‘s gum bi e deiseil, b’ urrainnear a chur gu feum ann an iomadach suidheachadh, leithid foillseachadh, foghlam aig gach ìre, prògraman coimpiutaireachd eile agus rannsachadh sgoileireil. Cuiridh e gu mòr cuideachd ri pròiseact rannsachaidh ùr a tha a’ tòiseachadh an dràsta eadar còig oilthighean ann am Breatainn, Ameireaga agus Èirinn: ‘Decoding Hidden Heritages in Gaelic Traditional Narrative with Text-mining and Phylogenetics’.

In this interview series, we are looking at individuals who have significantly advanced the field of Gaelic, Irish and Manx language technology. For the fourth interview, we hear from Mr Rob Thomas. Like Lucy Evans, whom we interviewed a few months ago, Rob has come to the world of Gaelic language technology only recently. He was chosen from a strong field to work with us on project funded by Data-Driven Innovations (DDI), in which we were developing the world’s first automatic speech recogniser for Scottish Gaelic. Rob worked on an important strand of this project – developing a brand-new piece of software called An Gocair.

When trying to develop language technology for minority languages, the most fundamental problem is data sparsity. The situation for Gaelic is not as dire as for some other minority languages, but much of the textual data available is outdated in terms of orthography. That makes it impossible to train machine learning models – at least without spending a lot of money on editing spelling.

An Gocair re-spells texts automatically – it’s basically an unsupervised spell-checker with some extra bells and whistles. It is currently only a prototype, however, and we are seeking additional support for its development. Once completed, it will be able to be used in a wide range of contexts, including publishing, education at all levels, as part of other computer programs and within academic research. It will also make a significant contribution to a new research project currently underway between five universities in Britain, America and Ireland: ‘Decoding Hidden Heritages in Gaelic Traditional Narrative with Text-mining and Phylogenetics’.

Interview with Rob Thomas

Agallamh le Roibeart MacThòmais

Tell us a little bit about your background. For instance, where are you from, and what got you into language technology work?

Hello! I’m from a small town in South Wales called Monmouth. I grew up mostly in the countryside, quite far from civilisation. My interest in linguistics probably stems from having a fantastic English teacher in my high school. (Shout out to Mr Jones.) I don’t know if it was the content or how he taught it, but I remember at the time really enjoying the subject and his lessons.

Rob Thomas

I went on to study English Language and Linguistics at the University of Portsmouth. After graduating, I worked for a while at Marks and Spencer as I was not yet sure what kind of career I was looking for. Still kind of directionless, I spent a year and a bit traveling and on return began working in tech support. I managed to find a course in Language Technology at the University of Gothenburg, I had recently found a new interest in programming and this was a great way to merge my new interest and my academic foundation. After a few years living, studying and working in Sweden, I returned to the UK and began the job hunt and was lucky to find the position at the University of Edinburgh.

You mention studying language technology at the University of Gothenburg. What did you find most interesting about the course? Do you have any advice for someone who is thinking about studying language technology?

The course was fascinating and it attracted students from quite a broad background. The first meeting was like The Time Machine by H.G Wells: we were all introduced as the linguist or the mathematician, cognitive scientist, computer scientist, philosopher etc. I think what stood out is that language technology, as a field, relies on input and experience from a multitude of academical backgrounds. This is due to the complex nature of language. I think I would advise anyone who is not from a technical or STEM background to think about how important your knowledge and perspective is for the future of language-based AIs, systems and services. But if, like me, you do come from a humanities background be prepared to dive straight back in to the maths that you thought you managed to escape after you completed your GCSEs.

You are developing a tool for Scottish Gaelic that automatically corrects misspelled words and makes text conform to a Gaelic orthographical standard. That’s impressive for someone with Gaelic, and even more so for someone who doesn’t speak it. How did you manage to do this?

I am quite lucky to be supported by Gaelic linguists and other programmers. I found a way to integrate Am Faclair Beag, an online Gaelic dictionary developed by our resident Gaelic domain expert, Michael Bauer. Alongside the dictionary we translated complicated linguistic rules into something a computer could understand. We have managed to develop a program that takes a text and, line by line, attempts to identify spelling that don’t belong to the modern orthography and searches for the right word from our dictionary. If it has no luck, it then attempts to resolve the issue algorithmically. From the start I knew it was important that I was able to compare the program’s output to work done by Gaelic experts so that I could see whether I was improving the tool or just breaking it.

An Gocair

Since you’ve been born, you’ve seen language technology change and permeate how we work and live. What’s been your own experience of the changes that it has brought?

It has been very interesting witnessing the exponential growth of language technology in the mainstream. It wasn’t until I studied it that I realised how much it was already embedded in websites and services that I’ve been using for years. The more visible applications such as smart assistants are becoming much more normalised in our society. Even my grandma uses her smart assistant to turn on classic FM and put on timers which I think is really cool. My grandma is pretty tech savvy to be fair!

With the dominance of world languages in mass media and on the internet, some would say that technology is an existential threat to minority languages like Gaelic and Welsh. What do you think about this? Are there ways for minority languages to survive or even thrive today?

I think one of the issues in language technology is that most of the work is dedicated to languages that already have huge amounts of resources, for example English. Most of the breakthroughs are being made by large companies that ultimately aim to increase the value of their services. There are a lot of companies that sell language technology as a service (e.g. machine translation) rather than serving communities per se. The latter may not have direct monetary value, but it’s essential to keep that focus in order to allow minority languages to gain access to state-of-the-art technology.

What are your predications for language technology in the year 2050? If you had your own way, what would you like to see by that time?

I imagine smart assistants will be present in more spaces in society, perhaps even in a more official capacity. The county council in Monmouthshire already use a smart chatbot for questions about what days your bins are being collected. Imagine if they were given greater powers such as being able to make important decisions (scary thought). The more time goes on, the more I think we are going to end up with malevolent AIs like HAL from 2001, Space Odyssey, rather than ones like C3PO from Star Wars.

I’m not sure what I would like to see. It would be nice if there was more community-developed and open-source alternatives to what the main large tech companies provide, so a consumer would be able to be sure their data was being used in a safe and respectable way.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

css.php

Report this page

To report inappropriate content on this page, please use the form below. Upon receiving your report, we will be in touch as per the Take Down Policy of the service.

Please note that personal data collected through this form is used and stored for the purposes of processing this report and communication with you.

If you are unable to report a concern about content via this form please contact the Service Owner.

Please enter an email address you wish to be contacted on. Please describe the unacceptable content in sufficient detail to allow us to locate it, and why you consider it to be unacceptable.
By submitting this report, you accept that it is accurate and that fraudulent or nuisance complaints may result in action by the University.

  Cancel