Thug mòran daoine agus bhùidhnean taic dhuinn thar nam bliadhnaichean gus na goireasan seo a chruthachadh. Tha sinn fada nan comain! Ma tha thusa no do buidheann no do chompanaidh ag iarraidh co-obrachadh leinn, leig fios thugainn.

Many individuals and groups have supported our work in developing Gaelic technology. We are very grateful to them! If you or your group or company would like to collaborate with us, please get in touch.

Luchd-maoineachaidh – Funders

Com-pàirtichean – Contributors

Share