Any views expressed within media held on this service are those of the contributors, should not be taken as approved or endorsed by the University, and do not necessarily reflect the views of the University in respect of any particular issue.

Rannsachadh digiteach air a' Ghàidhlig ~ Goireasan digiteach airson nan Gàidheal

Month: July 2022

Hoire, Lady Evelyn

Dealbh de dh’fhalaire

Falaire sna meadhan-aoisean

(English Synopsis: How working on a nearly illegible word in a story taken down by Lady Evelyn over a hundred years ago helped solve the mystery of what exactly the term alaire means and whether it has a long or short vowel in Gaelic)

Seadh, ’s Lady Evelyn Stiùbhart Mhoireach à Siorrachd Pheairt a tha mi a-mach air. Bha mi riamh dèidheil oirre ach tha mi air leth taingeil dhi an t-seachdain-sa, oir dh’fhuasgail i snaidhm cànain dhomh a bha a’ cur dragh orm o chionn fhada.

Tha facal car annasach sa Ghàidhlig aig a bheil dà chiall gu gur eadar-dhealaichte a-rèir coltais: falaire. Anns a’ chiad dol a-mach, tha e a’ ciallachadh am biadh a gheibhear aig tìodhlacadh (o shean, b’ e sin aran-coirce, càise agus drama) air neo nàdar de dh’each. Nuair a bha mi ag obair air na h-innteartan seo san Fhaclair Bheag,  chùm mi fa leth iad. Ged nach robh mi buileach cinnteach dè am freumh a th’ aig a’ bhiadh tìodhlacaidh, ar leam gur e dà fhreumh eadar-dhealaichte a bha seo ach air an robh, an dèidh linntean, an aon chruth air co-thuiteamas. Gu fortanach, bha co-dhiù am biadh furasta a gu leòr a thaobh cèill is litreachaidh. Ach abair snaidhm a bh’ anns an dàrna facal…

Anns a’ chiad dol a-mach, cha robh e cho furasta fiosrachadh dè dìreach a’ chiall a th’ aige. Lorg mi rudan mar na leanas:

 • Dwelly:
  alaire, s.f. ‡Brood mare. 2 see falair.
  falair, -e, -ean, s.m. Ambler, pacer (of a horse)
  falaireach, †† a. Prancing
  –d, s.f.ind. Ambling, pacing, curvetting, stately motions of a war-horse, prancing. 2 Canter.
  falairich, v.a. Amble
 • Edward Lhuyd:
  56A. Galloping, pacing. Fâlereachd, A[rgyll].
 • Am faclair aig an Urr. Tormod MacLeòid:
  FÀLAIRE, -EAN, s.m. (Fàl, turf) An ambler, pacer, (of a horse,) a mare
 • Am faclair aig Athair Ailean MacDhòmhnaill:
  FÀLADAIR, 24. a swift rider as if riding a fairy steed or fàlairidh. [Fàlairidh. Heard it used by old men to mean a horse. J.M.]
  FÀLAIREACHD, 26, galloping.
 • DASG
  fàlaireachd, another word for ‘marcach’. [NOTES: note added – riding.]
 • Faclair an Duinnínigh:
  FALAIRE, g. id., pl., -RÍ, m., an ambler, a pacing horse.
  FALAIREACHT, -A, f., an ambling pace; act of ambling, pacing; American handgallop; the flaw in horses of moving both legs on each side alternately; the gait of a spancelled goat, etc.
 • MacGilleBhàin:
  fàlaire, an ambler, mare, Ir. falaire, ambling horse; seemingly founded on Eng. palfrey. The form àlaire exists, in the sense of “brood mare” (McDougalls’s Folk and Hero Tales), leaning upon àl, brood, for meaning. Ir. falaradh, to amble.

Mo ghaol air Dineen A bharrachd air sin, bha e a’ nochdadh an-siud ’s an-seo ann an seann sgeulachdan mar Buachaille Caora Caomhaig:

“Am bàs os do chionn, a bhéist,” ars esan, “gu dé d’ éirig?” ars esan.
“Ó ’s iomadh rud sin,” ars am fuamhaire, ars esan, “ach chan eil sìon a th’ agam nach fhaigh thu,” ars esan, “ach leig leam mo bheatha,” ars esan.
“Dé,” ars esan, “a bheil agad?”
“Tha,” ars esan, “a h-uile seòrsa agam,” ars esan, “as urrainn duine ainmeachadh,” ars esan. “Tha,” ars esan, “tha fàlairidh agam,” ars esan, “nach do … nach do mharcaich duine riamh a leithid,” ars esan.

Gu dè fon ghrèin a bh’ agam an-seo ma-thà? Nàdar de dh’each math, a-rèir nan seann-sgeulachdan, ach dè dìreach? Agus carson a bha an fhuaimreag a’ dol eadar fada ’s goirid, fiù ann an leabhraichean a bha a’ sgrìobhadh nan stràcan gu cunbhalach? Tha cuimhne agam gun dug mi sùil airson falaire ann an eDIL aig an àm, feuch dè an cruth a bh’ air an fhacal seo san t-Seann-Ghaeilge, ach cha d’fhuair mi dad.

Aig a’ cheann thall, an dèidh dhomh cus ùine a chosg air an aon fhacal mar a thachras uaireannan, chuir mi romham am facal a chur ann le fuaimreag fhada, leis gun robh e a’ nochadh ann an uiread a sgeulachdan mar sin. Ach gach turas a chunnaic mi falaire no fàlaire ann an sgeulachd, chuireadh e dragh orm. Unfinished business, mar a chanas iad sa chànan eile.

Feasgar an-diugh, bha mi ag obair air ceartachadh agus thàinig mi gu sgeulachd ùr air an robh Lasair Gheug a chaidh a thogail aig tè NicGilleMhaolain ann an Srath Tatha le Lady Evelyn ann an 1891 nuair a bha Gàidhlig pailt san sgìre fhathast. ’S e làmh-sgrìobhadh car seann-fhasanta a bh’ ann, bachallach bachlagach, agus gu math mì-shoilleir ann an cuid a dh’àitichean, lethbhreac de lethbreac de lethbreac is dòcha, mus deach a sganadh. Ach co-dhiù, stiall mi orm gus an dàinig mi gu leth-bhèarn:

Rudeigin a’ tòiseachadh le à, rudeigin, dà litir le ceann suas, agus rudeigin eile. Ge be ciamar a thionndaidh mi e, cha robh dad a’ bualadh orm. Dh’fheuch mi an uair sin an sgeulachd a lorg ann an tùsan eile, air teans gun deach a chur ann an clò-bhualadh ’s gun robh lethbhreac nas soilleir acasan. Cha d’fhuair mi lorg air an tionndadh Ghàidhlig ach thachair gun deach an tionndadh Beurla fhoillseachadh agus bha sin ’na chuideachadh mòr dhomh. ’S e a’ Bheurla a leanas a chur Alan Bruford air an earrann seo:

We will kill the king’s graceful black palfrey, and leave it on the landing.

Palfrey? Each? Bha mi air na sgrìobh MacGilleBhàin air dhìochuimhneachadh agus cha robh à?ll/bb/bh/tl/th/??? fhathast a’ dèanamh ciall sam bith. Cha robh dad a’ nochdadh sna tùsan àbhaisteach fo palfrey. Nuair nach bi slighe eile agam, feuchaidh mi eDil gu tric, car mar oidhirp dheireannach – agus nochd na leanas air an sgrìn:

falafraigh f. (OF palefrei) a palfrey: falafraigh alafraigh IGT, Decl. § 13 . alafraidh ‘na héruim, ex. 639 . inghean … ┐ falabhraigh uaine fúithe, Each. Iol. 37.26 . g s. Inghean na Falabhrach Uaine, 38.4 . ar édach h’alafraidhe, IGT, Decl. ex. 640 . .xx. falafraidh, Fier. 111 . pl. tuc eich ┐ falafracha [sic leg.] dó, AU 1516 . an ḟalartha ghorm `the blue Ambler’ GJ vii 90 ff .

Agus mar chlach às an adhar, bha an dà chuid fhios agam dè bha san sgeulachd seo (àllaire) agus dè bha am facal fàlaire a’ ciallachadh agus nòisean carson a bha e a’ dol eadar fada agus goirid (a bharrachd air folk etymologies mar fàl). ’S e am badan de chonsain am meadhan an fhacail palfrey a bu choireach. Cha robh -lfr- nàdarra sa Ghaeilge no sa Ghàidhlig agus stob iad fuaimreag eile a-steach an toiseach: falfr– > falafr-. Mar a thachras ann an Gàidhlig an-diugh fhathast ann am faclan aig a bheil fuaimreag-chuideachaidh (mar eisimpleir falmadair /faLamədɪrʲ/). ’S e an rud inntinneach a th’ aig an fhuaimreag-chuideachaidh gu bheil e air leth làidir agus a’ tarraing beum air falbh on chiad lide agus ma dh’fhaighnicheas tu de dhaoine aig a bheil Gàidhlig o thùs, chan urrainn dhaibh a ràdh le cinnt an e fuaimreag fhada, leth-fhada, no ghoirid a th’ ann. Ar leam gun robh làmh aig an -f- ud a bharrachd is e a’ crìonadh air falbh agus dh’fhàg sin facal againn aig an robh fuaimreagan caran às an àbhaist. Tachraidh rudan mar sin uaireannan, mar eisimpleir, tha calpa /kaLabə/ car às an àbhaist oir chan fhaighear an fhuaimreag-chuideachaidh le -lp- a ghnàth ach ’s e colbtha a bh’ ann o shean, le fuaimreag-chuideachaidh ach fo bhuaidh -th- dh’fhàs am b ’na p.

A thaobh na cèille, ’s e each air leth luachmhor a bh’ ann am palfrey o shean. Bha iad comasach air ceum rèidh ris an canar ambling sa Bheurla, falaireachd, agus rachadh na h-eich seo astar fada ’s iad ri falaireachd. Cha chreid mi gun robh e riamh a’ ciallachadh brood mare gu sònraichte ach gun robh luchd nam faclairean a’ dol claon beagan leis gur e facal boireann a th’ ann am falaire. Ach ma dh’fhaoidte gun robhar deònach orra mar brood mares cuideachd… ma bha iad cho luachmhor, ’s e each mar sin a bhiodh tu ag iarraidh airson searraich a thoirt dhut, nach biodh? Co-dhiù no co-dheth, air a’ char as lugha, tha cinnt agam a-nis dè seòrsa each a th’ ann!

Cha chreid mi gu bheil fuasgladh glan ann a thaobh litreachaidh an fhacail seo. ’S ann goirid a tha e san Fhaclair Bheag a-nis oir, mar is trice, glèidhidh a’ Ghàidhlig feadhainn fhada ’s ghoirid sa chiad lide agus ’s ann goirid a tha e ann am palfrey. Ach facal inntinneach gun teagamh, cothrom tràchdais do chuideigin is dòcha a tha dèidheil air eich agus fòn-eòlas – ach a-nochd, òlaidh mi slàinte Lady Evelyn, ’s bochd nach robh na cothroman aice-se a bhiodh aice an-diugh ann an saoghal an rannsachaidh, ach ’s math gun robh i ann!

Mìcheal Bauer, cuidiche rannsachaidh

Scottish Settlers in Alberta, Canada

The study of folktales can reveal a lot about cultures from around the globe, including the movement of people and ethnic groups.

I recently came across a ‘Hero Tale’ that caught my eye, entitled Am Breabadair agus an gille glas or The Weaver and the Grey Lad, in the Tale Archive, copied from an edition of Tocher (no. 42, 1989). The story is recited by Hugh MacPhee in Gaelic, recorded by Dr. Margaret A. Mackay in Alberta*, Canada (transcribed by Peggy McClements and translated by Donald A. Macdonald). I was raised in Alberta, and so the biographical details of the reciter piqued my interest. The tale in Tocher includes an interesting footnote: ”Emigrants from the Hebrides continued to settle in Western Canada well into the twentieth century, and Hugh MacPhee was one of a group from Benbecula and South Uist who were settled on lands near Clandonald, Alberta, in the early 1920s. His family was one known for its storytellers, including almost certainly the Donald Macphee so vividly described by J.F. Campbell in the introduction to Popular Tales of the West Highlands (I, pp. xxi-iii): this is a gift which Hugh’s son, Alex Norman MacPhee of Vermilion, Alberta, still keeps alive.” You can read the tale in full below.

Alex Norman is actually listed on the Tobar an Dualchais website, and you can find out more information about him here. The website states that “Despite spending the vast majority of his life in Western Canada, Alex did not lose his mother tongue, and was well versed in the culture and history of the Gaels on both sides of the Atlantic.”

Alex Norman MacPhee, Tobar an Dualchais website.

If as Tocher states, Alex’s ancestor is in fact the Donald Macphee described in Popular Tales of the West Highlands, what a great treasure for the MacPhee family it is to have such a wonderful and detailed account of your ancestors and their dwellings in their home country. Read the full account here.

There is a significant population of people of Scottish ethnicity in Canada, in fact the 2016 Canadian Census lists “Scottish” as the third highest ethnic origin among its respondents. The Maritime provinces are well-known for their Scottish diaspora, but Alberta less so. Even so, evidence of Scottish culture and influence can be seen across Alberta, with plenty of Albertan place-names originating in Scotland, such as Calgary, named after Calgary Bay in Mull by Lieutenant-Colonel James Farquharson Macleod (1836 – 1894), who served as Commissioner of the North-West Mounted Police and was born in Drynoch on the Isle of Skye. Similarities between Calgary, Scotland and Calgary, Canada start and end with the name, however! Other places include Banff, Carstairs and Airdrie to name a few. Alberta even has an official registered tartan.

Listen to this great 1979 recording by Dr. Margaret A. Mackay on the Life for emigrants in Canada.

If you’d like to look up records of emigration from Scotland, including ship passenger lists from 1890 onwards, visit the National Library of Scotland.

*It is important to recognize that the province known as Alberta is on First Nations lands across the boundaries of Treaties 6, 7 and 8. The Numbered Treaties of Canada have a complicated history and I encourage readers to find out more about them and the effects they have had on the indigenous people of Canada and their way of life. Lieutenant-Colonel Macleod, who I mentioned earlier, was one of the major signatories on Treaty 7 in present day Southern Alberta. The treaty was signed in Fort Macleod, named after him.

Downtown Calgary By AceYYC – Own work, CC BY-SA 4.0, wiki commons

Calgary Bay, Mull by Traveler100 at English Wikipedia, CC BY 2.5, wiki commons

Am Breabadair agus an gille glas or The Weaver and the Grey Lad (click on the photos to see them full screen):

 


Bibliography and Further Reading

Tartan Details – The Scottish Register of Tartans (tartanregister.gov.uk)

Emigration | National Library of Scotland (nls.uk)

Immigration and Ethnocultural Diversity Highlight Tables – Ethnic Origin, both sexes, age (total), Canada, 2016 Census – 25% Sample data (statcan.gc.ca)

“Popular Tales of the West Highlands.” United Kingdom: Edmonston and Douglas, 1860.

“Tocher: Tales, Songs, Traditions.” School of Scottish Studies Archives, University of Edinburgh.

“Blue” Monday

There is a lot of cross-over in my two jobs as Archive & Library Assistant at The School of Scottish Studies Archives (SSSA) and Copyright Administrator working for the Decoding Hidden Heritages Project, as I work with the same collections for both.

Recently I came across this card from the “Informants index” in the Tale Archive. 

White lined index card shows a contributors name, general area and the sentence "three Bawdy Anecdotes" with the archive references. In parenthesis is the word "Restricted"

It is not unusual to see material restricted in the archive, but many of the closures and restrictions at SSSA tend to be retrospective where we have screened archive material or when we discover ‘special category’ data is discussed.  It is slightly more unusual – in our collections – to see material restricted from the earlier days of the School, such as this recording from 1974.  As there is the potential that transcriptions of these exist, and that these may soon be digitised and published, it is important to look into this further. 

As you may remember from some of my earlier posts, there are several places within the archive to look for further information – the first is the Chronological Registers containing summaries of fieldwork recordings. 

RESTRICTED: not to be available to non-members of the School before the year 2000: “Blue”

This was the first time I encountered a restriction from this period with a future date attached. The year 2000 may have been chosen as a date to be sufficient for period of restriction due to a number of reasons, but it seems somewhat arbitrary without any further information. The three bawdy anecdotes are summarised here, along with other bawdy riddles and songs, but there isn’t too much here to tell us about how “blue” it might be.

Something to remember about this point of the history of the School of Scottish Studies was that it was a Research Unit; in the 1970s SOSS had begun to offer undergraduate courses at 1st and 2nd year level and offered supervision for Postgraduate research,  but it was not yet established in offering it’s own degree courses and the collections were not widely open for access. However, this notice does suggest that there was – or might be in the future – access to others beyond UOE. 

Alan Bruford kept helpful notes on much of his fieldwork and his contributors and so I next checked these to see if there was more information about this contributor, Mr Hughson.

Context is a wonderful thing! As well as giving us information about Mr Hughson’s blue riddles – or guddicks, in the Shetland dialect – this gives such a great insight into how Bruford approached fieldwork – from pre-interview telephone calls, interesting information about the interviewee and the importance of the person’s contributions for the ongoing research at SOSS. It also shows the bonds of trust between fieldworker and contributor, which would seem to be a driving motivation in Bruford restricting the material. There is no further indication why the date was chosen for the embargo, but I think it’s fair to assume it was a point in time in which it was assumed Mr Hughson would have passed away. 

I had a listen to the recording itself and the blue material includes three bawdy songs, one which includes a Peeping Tom; an anecdote which infers bestiality (SA1974.199.B4); a story of three women discussing what they think a penis looks like and then meeting a willing man to help them in their research (SA1974.199.B8) and a tale of a fellow who is given medicine to assist with fertility but which has an extraordinary affect on the size of his manhood (SA1974.199.B9).

Of course, we can remove the restriction on this material now (a mere 22 years after it’s intended embargo date!) but we do still have an ethical responsibility to ensure our records are up to date and that we inform our service users that this material may cause potential offence. While this material was intended to be funny by the contributor, there are triggers here for many people in some of these pieces, for example,  sexual abuse and unwanted sexual attention. In cases like this, we ensure that we include a text file with the digitised recording, so that staff can flag issues to our readers, before they begin listening.  This is something that will need to be considered when making transcriptions and recordings available online.

 

 

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

css.php

Report this page

To report inappropriate content on this page, please use the form below. Upon receiving your report, we will be in touch as per the Take Down Policy of the service.

Please note that personal data collected through this form is used and stored for the purposes of processing this report and communication with you.

If you are unable to report a concern about content via this form please contact the Service Owner.

Please enter an email address you wish to be contacted on. Please describe the unacceptable content in sufficient detail to allow us to locate it, and why you consider it to be unacceptable.
By submitting this report, you accept that it is accurate and that fraudulent or nuisance complaints may result in action by the University.

  Cancel