Any views expressed within media held on this service are those of the contributors, should not be taken as approved or endorsed by the University, and do not necessarily reflect the views of the University in respect of any particular issue.

Rannsachadh digiteach air a' Ghàidhlig ~ Goireasan digiteach airson nan Gàidheal

Month: May 2022

Digitizing Archival Material

This week’s blog post will take a behind-the-scenes look at what’s involved in digitizing an archival collection.

My job in the Decoding Hidden Heritages Project is to scan and document the contents of the Tale Archive here at the SSSA. The Tale Archive is comprised of paper documents separated into folders depending on their classification (ATU number, Romantic Tales, Supernatural Tales, etc.). There is also a collection of corresponding index cards for these documents.

The Tale Archive at the School of Scottish Studies Archive

As with most archival collections, various stationary items like staples, rubber bands and tape have been used over the years. Although their use was innocent and common-sense at the time, people looking after historic and archival collections now are aware that these items can present conservation issues. Staples can distort and tear paper and card, and metal has the potential to react chemically with its environment and certain materials it comes into contact with. Plastics and rubbers are particularly notorious for deteriorating in historic collections, and sometimes in unexpected ways. Deterioration of plastics is still a relatively new area of study among conservation experts, and methods of dealing with deterioration and alteration of plastic collections will continue to evolve in the coming years.

“Plastics are a new class of materials and their individual weaknesses are little known and often unexpected. Traditional display and storage methods accelerate deterioration of plastics, and the ensuing chemical and physical damage can be unattractive, highly corrosive, irreversible—and largely un-treatable. Because of the diversity and versatility of plastics, they have been used in a huge range of common objects since their introduction in the 19th century. Unfortunately, for the first part of their history, their long-term properties were not well understood. Older plastic objects can deteriorate more rapidly and in a greater variety of ways than those made from traditional materials. More recent plastics may also deteriorate rapidly as a result of planned obsolescence, such as biodegradability.” – Canadian Conservation Institute Guidance on Caring for Plastics and Rubber

Rubber reacts to oxygen over time and can become brittle and sticky. The rubber band in the photo below had to be carefully taken off the affected index card to ensure no text was lost.

Sticky tape will lose its adhesion over time and will come lose and discolor paper as can be seen in the photos below.

Projects like this one are a great opportunity for collections to be sifted through and to deal with any conservation issues present. As I go through the paper and cards to prepare them for scanning, I carefully remove any items that will prevent the documents from being scanned safely or that may harm them in storage over time. Paperclips and rubber bands are carefully removed and replaced with acid-free paper, which will prevent any further deterioration so the documents can stay legible for future generations to benefit from. If the paper/card is fragile and removing the deteriorated elements would do further damage, then it is left as found. I also have access to a special overhead scanner for these documents that takes a scan from above and does not come into contact with the document. Feeding fragile documents through the usual scanner could destroy them – and probably the scanner, too!

A bit of a top tip from the National Archives’ Managing Mixed Collections Guidance to use at home is to not store photographs next to rubber: “Vulcanised rubber emits hydrogen sulphide and carbonyl sulphide, gaseous pollutants that are the main agents responsible for tarnishing silver and causing photographs (which include a silver component) to fade and yellow. Rubber bands are made from vulcanised rubber, so it is important to ensure they are not used in close proximity to photographic materials.”

Have questions? Feel free to comment on the post and I will happily try to answer!

Further reading:

Care of Objects Made from Rubber and Plastic – Canadian Conservation Institute

Plastics? Not in My Collection – V & A Conservation Journal

Rudan dìomhair ann an làn-fhollais

(English Synopsis: Sometimes the most interesting word histories are hiding in plain sight right before our eyes and today we look at a formula which these days is mostly used as a response to “thank you” but has a much more interesting back story, harking back to a much more violent phase in history)

Uaireannan tha rudan gu math annasach ’s àrsaidh am falach fo ar sùilean fhìn ann an làn-fhollais. Mar a’ bheatha. Chan e beatha san t-seagh bhith-eòlach a tha fa-near dhomh ach am facal beatha a tha a’ nochdadh ann an grunn abairtean sa Ghàidhlig.

Na chnuasaich sibh a-riamh dè dìreach a tha abairtean mar ’s e do bheatha air neo do bheatha dhan dùthaich a’ ciallachadh? Bhuail an t-seann-cheist seo orm a-rithist grunn tursan sa phròiseact seo mar eisimpleir san sgeulachd Triùir Mhac Rìgh Éireann:

… nuair a chuala e guth ag éigheach, “Thig a-nuas, còmh rium agus ’s e do bheatha.” “Ó cha téid,” ars esan, “mise ’nad chomhair…

agus Ridire nam Beann ’s nan Gleann ’s nam Bealach:

Bha an doras fosgailte agus teine math air meadhan an ùrlair. Chaidh i a-stigh agus thubhairt bean an tighe, ’s i ’na suidhe aig ceann shuas an teine: “Thig a-nìos, a bhean bhochd. Is e do bheatha an-seo a-nochd. Bha an duine agad ann an-raoir, e fhéin agus a thriùir chloinne.”

Nise, ma chuireas sibh ceist air cuideigin beagan nas òige an-diugh a thaobh mar a chleachdas iadsan an abairt ’s e do bheatha, tha mi cha mhòr cinnteach gur e “mar fhreagairt air mòran taing/tapadh leat” an fhreagairt a gheibh sibh. Agus chan eil sin ceàrr idir. Ach chan e a’ chiall seo a th’ againn sna sgeulachdan idir, chan eil duine sam bith a’ toirt seachad taing. Agus ma nì sibh cnuasachadh beagan nas fhaide, ’s cinnteach gum buail an abairt do bheatha dhan dùthaich oirbh cuideachd, abairt eile air an aon alt ach gun luaidh air taing ’ga thoirt seachad.

Ma tha Gaeilge agaibh, bidh fios agaibh gun can iad tá fáilte romhat gu tric ach gu bheil an aon abairt, is e do bheatha, a’ nochdadh an-siud ’s an-seo cuideachd mar fhreagairt agus cuideachd san t-seagh eile, mar eisimpleir san òran ainmeil Óró sé do bheatha abhaile is e a’ cur fàilte air a’ Phrionnsa air ais san dùthaich. Tha an t-òran seo a’ nochdadh co-dhiù cho fad air ais ris a’ bhliadhna 1855 san leabhar Complete Collection of Irish Music aig George Petrie agus ’s e welcome home Prince Charley an t-eadar-theangachadh ann.

Ann an Gàidhlig sgrìobhte, ’s ann san t-Seann-Bhìoball (sna h-Apocrypha Gàidhlig, 1806) a lorg mi an tionndadh as sine gu ruige seo is cuideigin a’ cur fàilte air Raphael gu àite:

Tobit 5:13
An-sin thubhairt Tobit,
’S e do beatha, a bhràthair

Saoil an e rud gallta a th’ ann a thàinig on Bheurla no Lochlannais? Chan eil coltas gur e oir ma bheir sinn sùil air na seann-sgrìobhainnean, tha abairtean gu math coltach ris a’ nochdadh meadhanach tric. Mar eisimpleir, ann an sgeulachd mu dhèidhinn ChùChulainn agus Conchar tha CùChulainn ag ràgh día do bethu. Saoil a bheil ceangal ri Dia ann? Ma dh’fhaoidte ach bhiodh sin neònach oir cha robh ceangal eadar an Fhiann agus Crìosdaidheachd.

Ma chumas sinn oirnn leis an rannsachadh, chì sinn gun robh abairtean mar rotbia-su fáilte “bidh fàilte romhaibh” agus rotbia in failti sunda againni “bidh fàilte romhaibh againn an-seo” a’ nochdadh ann an sgrìobhainnean far a bheil daoine a’ cur fàilte air daoine eile gu àite. Agus gu h-annasach, tha an abairt a leanas againn cuideachd ann an sgrìobhainn às an 15mh linn: rotfia do betha.

Nise, chan eil coltas dia, Día no ’s e air rotfia ach ma dh’fhaighnicheas sinn de dh’eòlaiche na Seann-Ghaeilge dè tha rotfia a’ ciallachadh, gheibh sinn freagairt gu math inntinneach. Innsidh iad dhuinn gur e ro-t·bia an litreachadh ceart anns a’ chiad dol a-mach agus

  • gur e ro-leasachan a bh’ ann an ro a nochdadh air beulaibh ghnìomhairean agus a bha a’ ciallachadh rudeigin mar a dh’ionnsaigh
  • gun robh -t- ’na chomharradh air an dàrna pearsa (thu), an aon -t a th’ againn aig deireadh dhut no bhuat
  • gum b’ e gnìomhair san treas phearsa san àm ri teachd a bh’ ann am -bia, car mar bidh e ann an Gàidhlig an-diugh
  • gu bheil do a’ ciallachadh an aon rud fhathast, ’s e sin rud a th’ agad, do mhàthair, do chù is msaa
  • agus gu bheil betha a’ ciallachadh an aon rud fhathast, beatha.

Agus ma chuireas sinn còmhla gach mìr dhen dealbh seo, tha abairt againn a tha a’ ciallachadh rud mar “bidh do bheatha agad” agus leis cho borb ’s cho cunnartach ’s a bha na linntean ud, bhiodh fàilte air gun teagamh, “thig an-seo agus cha chuir sinn bàs ort”…

Thairis air na linntean, dh’fhalbh an ro- agus chrìon tbia mean air mhean gu dia, agus an uair sin agus mu dheireadh thall, ’s e. Bidh bolgan-solais os cionn feadhainn dhibh a-nis agus sibh a’ smaoineachadh air an fhacal annasach di a tha a’ nochdadh ann an abairtean mar tha thu di-beathte agus làn di do bheatha – sin an tbia ud agus chan eil ceangal ris an roimhear de idir.

Lorg mi fiù aon sgeulachd far a bheil an abairt ’ga chleachdadh sa chaochladh, ag innse do chuid-eigin nach eil fàilte romhpa ann an àite. Anns an sgeulachd, tha Séadanda dìreach air a’ chù aig Culainn a mharbhadh agus tha Culainn a’ faighneachd dheth cò esan agus nuair a chluinneas e cò esan, tha e a’ freagairt ’S e do bheatha air sgàth d’ athar is do mhàthar ach chan e do bheatha air do sgàth fhéin.

Tha coltas, an dèidh sin ’s ’na dhèidh, gun robhar a’ cur fàilte air daoine gu àite, a’ gealltainn dhaibh nach cailleadh iad am beatha an-seo, leis an abairt seo an toiseach agus gun do thòisich daoine air a chleachdadh a bharrachd air sin mar fhreagairt dha mòran taing is tapadh leat uaireigin.

Nise, eadar an eachdraidh seo ’s fonn drama a tha a’ tighinn orm, saoil an e facal Gàidhlig a th’ ann an uisge-beatha an da-rìribh? Tillidh mi chun na ceist chonnspaideach seo an ath-thuras a nochdas uisge-beatha ann an sgeulachd agus chì sinn!

Mìcheal Bauer, cuidiche rannsachaidh

Enchanted Cuckoos and Singing Leaves for May Day

I had intended to share this tale yesterday, as it was the First of May. I hope you will forgive my tardiness!

History of British birds : the figures engraved on wood" (1797)

Wood engraving of a cuckoo, from History of British Birds (1797). (Public Domain)

May 1st is the date we traditionally associate with the beginning of summer  (not that it feels particularly summery in Edinburgh today) and I wanted to find a suitable tale to share with you from the collection in the Tale Archive, at SSSA.

Duncan Williamson told the story of Jack and the Singing Leaves (ATU432) to Linda Williamson and a group of children, in 1976  (SA1976.062.A2;B1).  The recording and transcription are held in the archives.

Jack, one of three brothers on a farm, was very lazy but loved animals and one day he rescued a cuckoo with a broken wing. His uncaring brothers thought Jack was a fool for taking the bird in, but they did not see that it was an enchanted bird from a faraway country. In return for his kindness, the cuckoo promised to return to Jack on the first day of May, with a gift.

Page of a typed transcript

The gift of the magical singing leaves are brought to the Princess for her birthday, where they enthral the Royal Family, so much so that the King asks for more leaves and will make Jack a rich man in return. As the story transpires, by the end of the summer, they all appear to live happily ever after – with the exception of Jack’s brothers perhaps!

The recording can be listened to in it’s entirety via Tobar an Dualchais and it runs to around 35 minutes in length.  I listened to it whilst I looked over the scans of the transcript and was so happy to see Duncan’s Scots accent is well captured by the transcriber. What the written version doesn’t convey though are the responses from the children he is telling the story too; they can be heard in the background held in the thrall of a good tale and it is a joy to listen to.

I heard a cuckoo whilst walking near the Water of Leith last week….does that mean summer is on the way?

 

 

 

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

css.php

Report this page

To report inappropriate content on this page, please use the form below. Upon receiving your report, we will be in touch as per the Take Down Policy of the service.

Please note that personal data collected through this form is used and stored for the purposes of processing this report and communication with you.

If you are unable to report a concern about content via this form please contact the Service Owner.

Please enter an email address you wish to be contacted on. Please describe the unacceptable content in sufficient detail to allow us to locate it, and why you consider it to be unacceptable.
By submitting this report, you accept that it is accurate and that fraudulent or nuisance complaints may result in action by the University.

  Cancel