SWEDEN GENERAL COLLECTION (in English and Swedish)

Sweden General Collection

Gary R Bunt (UK Team and Website data analysis)
Anna Grasso (UK Team and Website data analysis)

This archive is part of the Digital Islam Across Europe project’s collection. One of the DigitIslam project outputs focuses on website data and collection analysis. The objective is to identify, catalogue and analyse Muslim organisations’ and actors’ websites (Online Islamic Environments or OIEs) from these different countries.1

This collection focuses mainly on the websites of organisations, mosques, actors, and educational platforms based in Sweden.2

This initial collection seeks to portray a global yet certainly incomplete picture of Sweden’s Muslim online presence. We will be updating this list in due course. We believe this data can become a useful tool for researchers and the general public who have an interest in digital Islam across Europe as well as those who are mostly focused on the study of Islam or comparative religion within the Swedish or Scandinavian context. Moreover, the analysis of these sites will be part of a wider project output through presentations and publications.

Sverige allmänna samlingen

Gary R Bunt (UK Team and Website data analysis)
Anna Grasso (UK Team and Website data analysis)

[Note: Content translated using AI Copilot on 15.05.24 – professional translation will be provided soon. Observera: Innehållet översatt med hjälp av AI Copilot den 15.05.24 – professionell översättning kommer snart att tillhandahållas.]

Denna samling är en del av Digital Islam Across Europe-projektets arkiv. Ett av DigitIslams projektresultat fokuserar på analys av webbplatsdata och samlingar. Målet är att identifiera, katalogisera och analysera muslimska organisationers och aktörers webbplatser (Online Islamic Environments eller OIEs) från olika länder.3

Denna samling fokuserar främst på webbplatser för organisationer, moskéer, aktörer och utbildningsplattformar baserade i Sverige.4

Denna inledande samling syftar till att skildra en global, men visst ofullständig bild av Sveriges muslimska närvaro online. Vi kommer att uppdatera denna lista i rätt tid. Vi tror att dessa data kan bli ett användbart verktyg för forskare och allmänheten som är intresserad av digital islam över hela Europa, liksom de som främst fokuserar på studier av islam eller jämförande religion inom det svenska eller skandinaviska sammanhanget. Dessutom kommer analysen av dessa webbplatser att vara en del av ett bredare projektresultat genom presentationer och publikationer.

[Note: Descriptions of websites translated using AI Copilot and ChatGPT 3.5 on 15.05.24 – professional translation will be provided soon. Observera: Beskrivningar av webbplatser översatta med hjälp av AI Copilot och ChatGPT 3.5 den 15.05.24 – professionell översättning kommer att tillhandahållas snart.]

  1. For more information on this: https://blogs.ed.ac.uk/digitalislameurope/research-findings/archiving/ back
  2. The material for the Sweden archive was collected and analysed by the United Kingdom team. back
  3. För mer information om detta: https://blogs.ed.ac.uk/digitalislameurope/research-findings/archiving/ back
  4. Materialet för Sveriges arkiv samlades in och analyserades av det brittiska teamet.back

jorchr, CC BY-SA 3.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Malm%C3%B6_Moske.jpg

Share