SWEDEN (in English and Swedish)

Sweden Collection Introduction

Gary R Bunt (UK Team and Website data analysis)
Anna Grasso (UK Team and Website data analysis)

This collection is part of the Digital Islam Across Europe project’s archive. One of the DigitIslam project outputs focuses on website data and collection analysis. The objective is to identify, catalogue and analyse Muslim organisations’ and actors’ websites (Online Islamic Environments or OIEs) from these different countries.1

This collection focuses mainly on the websites of organisations, mosques, actors, and educational platforms based in Sweden.2

Contrarily to other countries involved in this project, we observed that Muslim organisations in Sweden seem to be more or equally active on their websites than on their social media pages. An example of this is the umbrella organisation Islamiska Förbundet i Sverige (IF) (Islamic Association in Sweden) with regards to reactions to the Israël-Gaza crisis (for a more in-depth analysis see also our article on this topic…).

Islamiska Förbundet i Sverige Webpage

Islamiska Förbundet i Sverige Facebook page

The main mosques have set up webpages presenting their establishment and services such as the Malmö or the Gothenburg mosques.

Website of the Malmö Mosque

Website of the Gothenburg Mosque

Different Muslim communities are represented in Sweden with an important digital presence such as the Shia or Ahmadi organisations. The Shia community’s online presence is visible through its main institution (Islamiska Shiasamfunden i Sverige ISS – Islamic Shia Communities in Sweden) which manages the principal Shia mosque (Imam Ali Centre in Stockholm) which itself publishes an online magazine (Dagens Muslim – Everyday Muslim).

Islamiska Shiasamfunden i Sverige (ISS) website

Concerning the Ahmadiyya community, we also find a branch of its youth association (MKA) as well as other types of webpages resembling those of its main headquarters in the UK (https://loveforallhatredfornone.org/). For instance, among the few Muslim public figures’ websites we have identified in Sweden, one of them is an Ahmadiyya Muslim Imam which can be compared to the case of the “Young Imam” (https://theyoungimam.com/) in the UK (see UK Influential online figures collection).

Islams Ahmadiyya Församling Sverige website

Ahmadi Imam Kashif Virk’s blog

One of the biggest and most digitally active Muslim organisations in Sweden is the Bosnian community represented by the Bosniakiska Islamiska Samfundet (Islamic Community of Bosnians in Sweden).

Bosniakiska Islamiska Samfundet website

The website links to the headquarters of the community in Sarajevo (https://islamskazajednica.ba/) as they reproduce and cite the sermons by Husein Kavazović (Grand Mufti of Bosnia and Herzegovina) but also to its various local mosques in Sweden which for the most part have individual websites such as in Gothenburg and Jönköping.

Islamic Zajednica Bošnjaka Gothenburg (Islamic Bosnian Congregation Gothenburg) website

Jönköping Församlingen Bosniakiska Islamiska Samfundet (Jönköping Congregation of The Bosnian Islamic Society) website

We also identified a series of websites set up for dawah (missionary) purposes. These websites present information on Islam and its rituals aimed at potential converts.

Salat.se (prayer) website

Konvertitguiden.com (convert guide) website

This initial collection seeks to portray a global yet certainly incomplete picture of Sweden’s Muslim online presence. We will be updating this list in due course. We believe this data can become a useful tool for researchers and the general public who have an interest in digital Islam across Europe as well as those who are mostly focused on the study of Islam or comparative religion within the Swedish or Scandinavian context. Moreover, the analysis of these sites will be part of a wider project output through presentations and publications.

  1. For more information on this: https://blogs.ed.ac.uk/digitalislameurope/research-findings/archiving/ back
  2. The material for the Sweden archive was collected and analysed by the United Kingdom team. back

Introduktion till Sveriges samlingar

Gary R Bunt (UK Team and Website data analysis)
Anna Grasso (UK Team and Website data analysis)

[Note: Content translated using AI Copilot on 15.05.24 – professional translation will be provided soon. Observera: Innehållet översatt med hjälp av AI Copilot den 15.05.24 – professionell översättning kommer snart att tillhandahållas.]

Denna samling är en del av Digital Islam Across Europe-projektets arkiv. Ett av DigitIslams projektresultat fokuserar på analys av webbplatsdata och samlingar. Målet är att identifiera, katalogisera och analysera muslimska organisationers och aktörers webbplatser (Online Islamic Environments eller OIEs) från olika länder.1

Denna samling fokuserar främst på webbplatser för organisationer, moskéer, aktörer och utbildningsplattformar baserade i Sverige.2

Till skillnad från andra länder som är involverade i detta projekt observerade vi att muslimska organisationer i Sverige verkar vara lika aktiva eller mer aktiva på sina webbplatser än på sina sociala medie-sidor. Ett exempel på detta är paraplyorganisationen Islamiska Förbundet i Sverige (IF) med avseende på reaktioner på Israël-Gaza-krisen (för en mer ingående analys, se även vår artikel om detta ämne…).

Islamiska Förbundet i Sverige webbplats

Islamiska Förbundet i Sverige Facebook-sida

De största moskéerna har skapat webbplatser där de presenterar sin verksamhet och tjänster, såsom Malmö- eller Göteborgsmoskéerna.

Malmö moskés webbplats

Göteborgs moskés webbplats

Olika muslimska samfund är representerade i Sverige med en betydande digital närvaro, såsom shia- eller ahmadi-organisationer. Shiasamfundets online-närvaro syns genom dess huvudinstitution (Islamiska Shiasamfunden i Sverige ISS – Islamiska shiamuslimska samfund i Sverige), som förvaltar den främsta shiamoskén (Imam Ali Center i Stockholm) som i sin tur publicerar en online-tidning (Dagens Muslim – Vardagsmuslim).

Islamiska Shiasamfunden i Sverige (ISS) webbplats

När det gäller ahmadiyya-samfundet hittar vi också en gren av dess ungdomsförbund (MKA) samt andra typer av webbplatser som liknar huvudkontorets i Storbritannien (https://loveforallhatredfornone.org/). Bland de få muslimska offentliga personernas webbplatser vi har identifierat i Sverige finns en ahmadiyya-muslimsk imam, som kan jämföras med fallet med “Young Imam” (https://theyoungimam.com/) i Storbritannien (se Storbritanniens inflytelserika onlinefigurer).

Islams Ahmadiyya Församling Sverige webbplats

Ahmadi-imamen Kashif Virks blogg

Ett av de största och mest digitalt aktiva muslimska organisationerna i Sverige är den bosniska gemenskapen, representerad av Bosniakiska Islamiska Samfundet (Islamiska gemenskapen för bosnier i Sverige).

Bosniakiska Islamiska Samfundets webbplats

Webbplatsen länkar till gemenskapens huvudkontor i Sarajevo (https://islamskazajednica.ba/), där de återger och citerar predikningar av Husein Kavazović (storimam för Bosnien och Hercegovina), men också till sina olika lokala moskéer i Sverige, som till största delen har egna webbplatser, såsom i Göteborg och Jönköping.

Islamiska Zajednica Bošnjaka Gothenburg (Islamiska bosniska församlingen i Göteborg) webbplats

Jönköping Församlingen Bosniakiska Islamiska Samfundet (Församlingen för bosniska islamiska samfund i Jönköping) webbplats

Vi har också identifierat en rad webbplatser som är inriktade på dawah (missionärarbete). Dessa webbplatser presenterar information om islam och dess ritualer riktade till potentiella konvertiter.

Salat.se (böne) webbplats

Konvertitguiden.com webbplats

Denna inledande samling syftar till att skildra en global, men visst ofullständig bild av Sveriges muslimska närvaro online. Vi kommer att uppdatera denna lista i rätt tid. Vi tror att dessa data kan bli ett användbart verktyg för forskare och allmänheten som är intresserad av digital islam över hela Europa, liksom de som främst fokuserar på studier av islam eller jämförande religion inom det svenska eller skandinaviska sammanhanget. Dessutom kommer analysen av dessa webbplatser att vara en del av ett bredare projektresultat genom presentationer och publikationer.

  1. För mer information om detta: https://blogs.ed.ac.uk/digitalislameurope/research-findings/archiving/ back
  2. Materialet för Sveriges arkiv samlades in och analyserades av det brittiska teamet.back

jorchr, CC BY-SA 3.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Malm%C3%B6_Moske.jpg

Share