POLAND COLLECTION (in English and Polish)

Poland Collection

Mateusz Chudziak (Polish Team)
Iga Wermińska-Wiśnicka (Polish Team)
Gary R Bunt (UK Team and Website data analysis)
Anna Grasso (UK Team and Website data analysis)

 This archive is part of the Digital Islam Across Europe project’s collection. One of the DigitIslam project outputs focuses on website data and collection analysis. The objective is to identify, catalogue and analyse Muslim organisations’ and actors’ websites (Online Islamic Environments or OIEs) from these different countries.1

The archive of Polish websites devoted to Islam contains several websites that differ in content and nature. They can be divided into several categories. These are the websites of official religious associations, local centres of Muslim culture (tagged as “mosques” because these centres perform such a fundamental function), associations without official status in Poland (Ahmadiyya, Shia associations, Hizmet), as well as other organisations, including one association created by non-Muslims, but devoted entirely to topics related to Islam and Muslims, as well as informational portals.

This archive consists of an initial capture. We will be updating this list in due course. We believe this data can become a useful tool for researchers and the general public who have an interest in digital Islam across Europe as well as those who are mostly focused on the study of Islam or comparative religion within the Lithuanian or Eastern European context. Moreover, the analysis of these sites will be part of a wider project output through presentations and publications.

Kolekcja Polska

Mateusz Chudziak (Polish Team)
Iga Wermińska-Wiśnicka (Polish Team)
Gary Bunt (UK Team and Website data analysis)
Anna Grasso (UK Team and Website data analysis)

To archiwum jest częścią kolekcji projektu Digital Islam Across Europe. Jednym z rezultatów projektu DigitIslam skupia się na analizie danych i zbieraniu informacji ze stron internetowych. Celem jest zidentyfikowanie, skatalogowanie i zanalizowanie witryn organizacji i podmiotów muzułmańskich (Środowiska Islamu Online lub OIE) z różnych krajów 2.

W archiwum polskich stron internetowych poświęconych islamowi znajdują się witryny internetowe różniące się treścią i charakterem. Można je podzielić na kilka kategorii. Są to strony internetowe oficjalnych związków wyznaniowych, lokalnych ośrodków kultury muzułmańskiej (oznaczonych jako „meczety”, bo ośrodki te fundamentalnie pełnią właśnie taką funkcję), stowarzyszeń niemających w Polsce oficjalnego statusu (Ahmadiyya, stowarzyszenia szyickie, Hizmet), a także innych organizacji , w tym jedno stowarzyszenie utworzone przez niemuzułmanów, ale w całości poświęcone tematyce związanej z islamem i muzułmanami. Do tego zbioru dodać można także portale informacyjne.

To archiwum składa się z początkowego przechwycenia. Będziemy aktualizować tę listę w odpowiednim czasie. Wierzymy, że te dane mogą stać się przydatnym narzędziem dla badaczy oraz ogółu społeczeństwa zainteresowanego cyfrowym islamem w Europie, a także tych, którzy skupiają się głównie na badaniach nad islamem lub porównawczą religią w kontekście Polskim lub Europy Wschodniej. Ponadto analiza tych stron będzie częścią szerszego wyniku projektu poprzez prezentacje i publikacje.

  1. For more information on this: https://blogs.ed.ac.uk/digitalislameurope/research-findings/archiving/ back
  2. Dla więcej informacji na ten temat: https://blogs.ed.ac.uk/digitalislameurope/research-findings/archiving/ back

Image by luck36 from Pixabay

Share