LITHUANIA (in English and Lithuanian)

Lithuania Collection Introduction

Egdūnas Račius (Lithuania Team)
Arvydas Kumpis (Lithuania Team)
Gary R Bunt (UK Team and Website data analysis)
Anna Grasso (UK Team and Website data analysis)

This collection is part of the Digital Islam Across Europe project’s archive. One of the DigitIslam project outputs focuses on website data and collection analysis. The objective is to identify, catalogue and analyse Muslim organisations’ and actors’ websites (Online Islamic Environments or OIEs) from these different countries1.

Lithuania’s Muslims first became part of the Islamic Online Environments at the junction of the millennia – in the late 1990s. While an early registered Muslim organization – Lithuanian Muslim Youth Society, run chiefly by Arabs and other Muslims who had recently come for studies in once again independent Lithuania – chose the standard organizational website path (with its by now long-defunct musulmonai.lt2 website), the unaffiliated individuals, as a rule young female converts, opted for Internet forums and blogs. For a while, these forums, in particular, islamummah.lt, served as online self-help groups / virtual communities uniting Lithuanian Muslims residing around the world. In this collection, we archived six websites reflecting this category.

Musulmonai.lt website

Several later Muslim religious organizations and NGOs, like Education and Heritage (with its now inactive islamasvisiems.lt website), also created their organizational websites. Though some of them did/ do have sections in other languages (English, Russian, Arabic), all of them were/ are essentially in Lithuanian. The audiences of these websites encompass both Muslims (presumed to be Lithuanian-speaking recent converts) and non-Muslims (presumed to be prospective converts). With these two audiences in mind, most of the websites and certainly all of the Internet forums and blogs were meant to be instruments of dawah – missionary activity – to both neophytes and those who show a deeper interest in Islam.

Some of the organizations and even individual Muslims proceeded to translate Islamic literature (as a rule, from English) to Lithuanian. Most of that literature could be labelled as ‘revivalist’, be it of Muslim Brotherhood or Salafi/ Wahhabi nature. However, strictly speaking, none of the registered Muslim organizations in Lithuania openly identify as being part of the wider Salafi/ Wahhabi or Muslim Brotherhood movements.

The websites of the umbrella Muslim religious organizations, like the Council of Muslim Religious Communities of Lithuania (through its muftiate.lt website), perhaps, unsurprisingly, promote the person of the leader (the Mufti) and serve more as his personal public relations channels than da‘wa or information dissemination tools. The website islamo-centras.lt was created to represent and promote the activities of an NGO, headed by the same person as the Council of Muslim Religious Communities of Lithuania. Though some info was initially uploaded onto the website, it never really took off. The recently launched islamocentras.lt website represents a newly established Islamic NGO and appears to be the most active at the moment (early 2024).

Muftiate.lt website

Islamo-centras.lt website

Islamocentras.lt website

Overall, Lithuania’s Muslims appear to have little tapped into the Islamic Online Environments, at least as content creators – there are just a handful of functioning websites and even those procure information of whatever nature very sporadically. Therefore, on the supply side, there is a clear shortage of Islamic online guidance in Lithuanian created by Lithuanian Muslims. On the other hand, it remains to be uncovered if there is any demand for it and if so, how it is being satisfied. The DigitiIslam project seeks to answer this and related questions.

This archive consists of an initial capture. We will be updating this list in due course. We believe this data can become a useful tool for researchers and the general public who have an interest in digital Islam across Europe as well as those who are mostly focused on the study of Islam or comparative religion within the Lithuanian or Eastern European context. Moreover, the analysis of these sites will be part of a wider project output through presentations and publications.

  1. For more information on this: https://blogs.ed.ac.uk/digitalislameurope/research-findings/archiving/ back
  2. An archived version of this website can be found here: https://web.archive.org/web/20170618210400/http://www.musulmonai.lt/ back

Lietuvos Kolekcijos Įžanga

Egdūnas Račius (Lithuania Team)
Arvydas Kumpis (Lithuania Team)
Gary Bunt (UK Team and Website data analysis)
Anna Grasso (UK Team and Website data analysis)

Ši kolekcija yra projekto „Digital Islam Across Europe“ archyvo dalis. Vienas iš „DigitIslam“ projekto rezultatų yra skirtas svetainių duomenims ir rinkinių analizei. Tikslas – nustatyti, sukataloguoti ir išanalizuoti šių skirtingų šalių musulmonų organizacijų ir veikėjų svetaines (islamiškas internetines aplinkas arba Online Islamic Environments, OIE).1

Lietuvos musulmonai pirmą kartą islamiškosios internetinės aplinkos dalimi tapo tūkstantmečių sandūroje – dešimtojo dešimtmečio pabaigoje. Tuo metu registruota musulmonų organizacija – Lietuvos musulmonų jaunimo draugija, kuriai daugiausiai vadovavo arabai ir kiti musulmonai, neseniai atvykę studijuoti į nepriklausomybę atgavusią Lietuvą – pasirinko standartinį organizacijos tinklalapio formatą (su jau seniai neveikiančia svetaine musulmonai.lt 2 ), o nesusiję asmenys, dažniausiai jaunos atsivertusios moterys, rinkdavosi interneto forumus ir tinklaraščius. Kurį laiką šie forumai, ypač islamummah.lt, veikė kaip internetinės savipagalbos grupės / virtualios bendruomenės, vienijančios visame pasaulyje gyvenančius Lietuvos musulmonus. Šioje kolekcijoje suarchyvavome šešias svetaines, atspindinčias šią kategoriją.

Svetaine musulmonai.lt

Kelios vėlesnės musulmonų religinės organizacijos ir NVO, kaip „Švietimas ir paveldas“ (su dabar apmirusia islamasvisiems.lt svetaine), taip pat sukūrė savo organizacijų tinklalapius. Nors dalis jų turėjo ir tebeturi skyrelius kitomis kalbomis (anglų, rusų, arabų), iš esmės visos buvo ar tebėra lietuvių kalba. Šių svetainių auditorija apima ir musulmonus (manoma, kad jie yra lietuviškai kalbantys neseniai atsivertę žmonės), ir nemusulmonus (manomai būsimus atsivertėlius). Turint galvoje šias dvi auditorijas, dauguma svetainių ir, žinoma, visi interneto forumai ir tinklaraščiai turėjo būti da‘wa – misionieriškos veiklos – instrumentai tiek naujokams, tiek tiems, kurie labiau domisi islamu.

Kai kurios organizacijos ir net pavieniai musulmonai ėmėsi versti islamo literatūrą (paprastai iš anglų kalbos) į lietuvių kalbą. Daugumą šios literatūros būtų galima pavadinti „atgimimo“ krypties literatūra, nesvarbu, ar tai būtų Musulmonų brolijos, ar salafi / wahhabi pakraipos. Tačiau vertinant griežtai, nė viena iš Lietuvoje registruotų musulmonų organizacijų atvirai nepripažįsta, kad yra platesnių salafi/wahhabi ar Musulmonų brolijos judėjimų dalis.

Turbūt nestebina, jog skėtinių musulmonų religinių organizacijų, tokių kaip Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių taryba (per jos svetainę muftiate.lt), tinklalapiai reklamuoja lyderio (muftijaus) asmenybę ir labiau tarnauja kaip jo asmeniniai viešųjų ryšių kanalai, o ne da’wa ar informacijos sklaidos įrankiai. Tinklalapis islamo-centras.lt buvo sukurtas siekiant atstovauti ir propaguoti NVO, kuriai vadovauja tas pats asmuo kaip ir Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybai, veiklą. Nors tam tikra informacija iš pradžių buvo įkelta į svetainę, iš esmės ji niekada nebuvo aktyvi. Neseniai startavusi svetainė islamocentras.lt atstovauja naujai įkurtai islamo NVO ir šiuo metu (2024 m. pradžioje) atrodo pati aktyviausia.

Svetaine Muftiate.lt

Svetaine Islamo-centras.lt

Svetaine Islamocentras.lt

Apskritai, Lietuvos musulmonai, bent jau kaip turinio kūrėjai, mažai aktyvūs islamiškoje internetinėje aplinkoje – veikiančių svetainių yra vos keletas ir netgi jose labai sporadiškai pateikiama bet kokio pobūdžio informacija. Todėl pasiūlos pusėje akivaizdžiai stinga internetinių patarimų islamo klausimais lietuvių kalba, kuriuos pateiktų Lietuvos musulmonai. Kita vertus, dar reikia išsiaiškinti, ar yra to paklausa ir, jei taip, kaip ji tenkinama. „DigitiIslam“ projektas siekia atsakyti į šį ir kitus susijusius klausimus.

Šis archyvas sudarytas iš pradinio fiksavimo metu surinktų duomenų. Atėjus laikui šis sąrašas bus atnaujintas. Manome, kad šie duomenys gali tapti naudinga priemone tyrėjams ir plačiajai visuomenei, besidomintiems skaitmeniniu islamu visoje Europoje, taip pat tiems, kurie daugiausiai dėmesio skiria islamo ar lyginamosios religijos studijoms Lietuvos ar Rytų Europos kontekste. Be to, šių svetainių analizė bus platesnio projekto rezultatų, pateikiamų ir publikacijų, dalis.

  1. Daugiau informacijos apie tai: https://blogs.ed.ac.uk/digitalislameurope/research-findings/archiving/ back
  2. Suarchyvuota svetainės versija pateikiama čia: https://web.archive.org/web/20170618210400/http://www.musulmonai.lt/ back

Image: Sofian Okat, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kauno_mecete_-_Mosque_of_Kaunas.jpg

Share