The Constellation programme is curated by Edinburgh College of Art‘s current MA Contemporary Art Theory students, who are:

Chris Coatham
Shiwen Chen
Shuwen Chen
Dave Molnar
Ziyu Dang
Peiying Gu
Dami Lee
Rui Shu
Kejing Sun
Weixiao Wei
Jialing Zou