The PI

Dr Wei Li

(My academic tree)

PhD students

Mr Yimin Shao

Ms Yuyin Wang

Mr Xiaokun Yao

Ms Tao Tao

Mr Zihan Liu